BIJZONDERE BESTEMMINGEN

Logo Wereld

VREEMDE VERHALEN

Portugal – Fatima, het Vaticaan en het derde geheim

Fatima - Onze Lieve Vrouw

Wat hebben meer dan 70.000 mensen werkelijk gezien toen ze op 13 oktober 1917 in Fatima waren? Was het massahysterie? Was het een teken van God of was het de tussenkomst van een andere planeet? 

Geïnteresseerd in Mariaverschijningen?

BEZOEK VAN BOVEN – Mariaverschijningen in West-Europa is een prachtige en tijdloze kroniek die ruim vijftien eeuwen Mariadevotie bestrijkt. We leren Maria kennen door haar eigen woorden waaruit een onvoorwaardelijke liefde spreekt. 

Het zonnewonder

Op 13 oktober 1917 regende het in Fatima. Er waren duizenden mensen samengekomen, omdat drie herderskinderen hadden aangekondigd dat er op die dag een wonder plaats zou vinden. De mensen waren nat en koud. De gelovigen baden samen met de kinderen een rozenkrans. Het weer begon iets op te klaren en de zon werd vaal zichtbaar achter de dunne sluier van wolken.

Plots leek de zon zich los te rukken van de hemel. Ze draaide rond haar as, straalde telkens andere lichtbundels uit en bewoog zich zigzaggend langs de hemel. Even leek het alsof zij zich op de menigte zou storten, maar op het laatste moment deinsde de zon terug naar de normale plek aan de hemel. Verbaasd en onthutst ontdekten de aanwezigen dat hun kleding in dat korte moment was gedroogd.

Een getuige beschreef het als volgt:

Fatima getuigenverklaring

Deze gebeurtenis, die later het zonnewonder genoemd zou worden, sloot een serie van vreemde verschijnselen af, die gepaard gingen met de Maria-verschijningen in Fatima. 

De memoires van Lucia

De hoofdpersoon in dit verhaal is Lucia dos Santos. Zij was de oudste van de drie kinderen aan wie Maria verscheen. Zij was ook de enige die met Maria kon spreken. Haar jongere neefje, Francisco (7 jaar), kon Maria alleen maar zien en haar nichtje, Jacinta (8 jaar) kon Onze Lieve Vrouw zien en horen, maar niet met haar spreken. 

Lucia kon niet lezen of schrijven. Zij moest dit eerst leren voordat zij haar herinneringen aan papier kon toevertrouwen. Francisco en Jacinta overleden respectievelijk 2 en 3 jaar na de verschijning. Lucia is 97 jaar geworden. 

In 1935 wordt Lucia gevraagd haar herinneringen aan haar nichtje Jacinta op papier te zetten. Op dat moment was ontdekt dat het gezicht van het meisje dat in 1920 was overleden nog ongeschonden was. Het lichaam van haar broertje, die in 1919 was overleden, was wel verteerd.

Jacinta en Francesco zijn in 2017 heilig verklaard.

Lucia, Francisco en Jacinta
Lucia, Francisco en Jacinta - attributed to Joshua Benoliel, Public domain, via Wikimedia Commons

De verschijning van Maria

In haar memoires schrijft Lucia dat de drie kinderen op 13 mei 1917 getuige waren geweest van een Maria-verschijning. Deze verschijning zou gedurende zes maanden op de 13e van de maand terugkeren. 

Aanvankelijk werden de kinderen niet geloofd. Ze werden zelfs gestraft voor het verzinnen van dit verhaal. Regelmatig werden ze ondervraagd door geestelijken, soms werden ze onder druk gezet en bang gemaakt, met als doel om te achterhalen of ze de waarheid vertelden. Maar er waren ook priesters, met name een predikant uit Olival, vader Faustino, die de kinderen hielpen en adviseerden.

Het aantal mensen dat zich op de 13e van de maand verzamelde op het veld, werd steeds groter. Het verhaal van de kinderen werd blijkbaar toch door veel mensen geloofd. 

Fatima 2017
Uniek Nederlandstalig boek. Klik op de afbeelding om te kijken of het nog tweedehands te koop is.

Het begin van een bedevaarstoord

Ondertussen was de republikeinse burgemeester niet blij met wat er gebeurde. Hij deed er alles aan om te voorkomen dat de plek van de Mariaverschijning een bedevaartsoord zou worden. Zo wilde hij de groene eik laten kappen waarbij Maria verscheen, maar gelukkig werd de verkeerde boom gekapt. 

Ook liet hij regelmatig de ereboog omver halen. Deze werd evenzovele malen weer opgebouwd. De ereboog op de foto werd voor de 13e oktober 1917 opgericht.

Het leger probeerde de pelgrims tegen te houden en ook Lucia werd een keer opgepakt; de burgemeester liet de kinderen arresteren en opsluiten. Ze werden snel weer vrijgelaten. Een publicatie over de arrestatie had tot gevolg dat er nog meer mensen kwamen.

Uiteindelijk bleef het leger weg, maar de pelgrims bleven komen.

Zuster Lucia

In 1921 ging Lucia naar een weeshuis voor meisjes in Oporto. In 1925 trad ze in bij de Zusters van de Heilige Dorothea in Tuy. In maart 1948 verhuisde ze naar het Karmelklooster in Coimbra.

Haar memoires stammen uit 1936,1937, 1941 en 1942. Als je de memoires wilt ontvangen kun je onderstaand formulier invullen. 

Herinneringen aan Zuster Lucia, Fatima

HERINNERINGEN van Zuster Lucia kun je downloaden via Scribd. Dit is een bibliotheek op internet waar je voor nog geen 10 euro per maand 

Als je via deze link naar Scribd gaat, kun je twee maanden lang gratis gebruik maken van de service. (Als je rechtstreeks naar Scribd gaat krijg je maar één maand gratis).

Eenmaal aangemeld kun je een zoek opdracht doen naar Herinneringen van Zuster Lucia. Je kunt het boek daar downloaden voor eigen gebruik. 

De memoires zouden elkaar op sommige plekken tegenspreken en in 1971 werd Lucia in een boek van Joao Ilharco afgeschilderd als een hysterische mythomane. 

Padre Oliveira schreef een boek waarin hij stelde, weinig waarde te hechten aan de ontboezemingen van Lucia. Ze zou zichzelf belangrijk maken ten koste van haar jongere neef en nicht.

Lucia overleed op 15 februari 2005, ze was ruim 97 jaar. De dag van haar overlijden werd in Portugal uitgeroepen tot dag van nationale rouw. Drie jaar later werd ze zalig verklaard en op 13 februari 2017 kreeg ze de titel Servus Dei (dienares van God). Deze titel is de eerste stap op weg naar haar heilig verklaring.

Geheimhouding

De kinderen hadden van Onze Lieve Vrouw de opdracht gekregen om de inhoud van de visioenen geheim te houden. Ook werden ze opgeroepen om boete te doen, rozenkransen te bidden en kregen ze van Maria aanwijzingen hoe ze een vroom leven moesten leiden.

Het was de bisschop van Leiria , die Lucia in 1935 vroeg haar geheimen aan papier toe te vertrouwen. Pas in 1941 openbaarde ze de eerste twee geheimen. Het derde geheim schreef ze in een brief aan de Paus met het verzoek deze pas in 1960 te openen.

Waarom werden eerste geheimen in 1941 openbaar?

Het eerste geheim was een visioen van de hel. De kinderen zagen hoe mensen eeuwig brandden zonder te verteren. Hetgeen ze zagen moet vreselijk zijn geweest. Maria waarschuwde de kinderen om vroom te zijn om te voorkomen dat het zo zou eindigen. 
Het tweede geheim was de waarschuwing voor de tweede wereldoorlog. Om erger te voorkomen moest Rusland aan het Onbevlekte Hart van Maria moeten worden toegewijd.

Dit waren de woorden van Maria: 

Als gedaan wordt wat ik jullie zeg zullen veel zielen gered worden en zal er vrede komen. De oorlog zal ophouden. Maar als de mensen niet ophouden God te beledigen, zal er tijdens het pontificaat van Pius XI  een tweede, nog ergere, beginnen. Wanneer jullie een nacht zien, verlicht door een onbekend licht, weet dan dat dit het grote teken is dat God geeft, dat hij de wereld zal straffen om zijn misdaden, door middel van oorlog, honger en vervolgingen van de Kerk en de H.Vader.

Om dat te verhinderen zal ik de toewijding van Rusland aan mijn Onbevlekt Hart en de communie tot eerherstel op de eerste zaterdagen komen vragen. Als zal worden gedaan wat ik vraag, zal Rusland zich bekeren en zal er vrede zijn. Zo niet, dan zal het zijn dwalingen over de wereld verspreiden en oorlogen en vervolgingen veroorzaken. De goede mensen zullen gemarteld worden. De H.Vader zal veel te lijden hebben. Verschillende naties zullen vernietigd worden. Tenslotte zal mijn Onbevlekt Hart zegevieren. De H.Vader zal Rusland aan mij toewijden, dat zich zal bekeren en de wereld zal een zekere tijd van vrede krijgen.

 Bron: Herinneringen van Lucia

In 1941 was deze profetie al voor een groot deel uitgekomen. In 1917 was Lenin aan het bewind in Rusland. Hij – en zijn opvolger Stalin – zouden er alles aan doen om het geloof te verbieden en alle gelovigen te vervolgen. 
De tweede oorlog was gestart dankzij een pact tussen Rusland en Duitsland met als inzet de Polen. Dit pact had tot gevolg dat duizenden Poolse jonge mannen door de Russen werden opgepakt, afgevoerd en vermoord. 

Waarom was 1960 het jaar van het derde geheim?

Lucia had gevraagd om de derde openbaring pas in 1960 te publiceren, omdat er dan meer duidelijkheid zou zijn over de betekenis van dit visioen. Maar in 1960 werd, wat inmiddels het derde geheim van Fatima werd genoemd, niet openbaar gemaakt. Veel katholieken hebben sinds die tijd van alles geprobeerd om het Vaticaan ertoe te bewegen het geheim openbaar te maken. Er vond in 1981 zelfs een vliegtuigkaping plaats om de paus te dwingen het geheim te publiceren.

Pas in 2000 werd de brief van Lucia waarin het derde geheim stond gepubliceerd. Maar ook nu was er sprake van tegenstrijdigheden. Getuigen, waaronder de Paus, leken elkaar tegen te spreken. Er werd aan Lucia gevraagd of ze de brief herkende die ze had geschreven. Dit werd door haar bevestigd, maar opeens begonnen er verhalen te circuleren dat deze Lucia niet dezelfde vrouw was, als de vrouw die de verschijningen had gezien. 

Lucia 1 en Lucia 2

De jonge Lucia (ca 1935) en de oude Lucia (ca 2000).
Is hier sprake van twee verschillende Lucia’s of is dit dezelfde persoon? De website SisterLucyTruth doet diepgaand onderzoek naar deze opzienbarende verandering. RESTKERK NIEUWS, heeft hier een Nederlandse pagina over. 

Het vierde geheim van Fatima

En zo ontstond het vierde geheim van Fatima. Dit vierde geheim zou de ontbrekende toevoeging zijn op het derde geheim. Maar misschien is het vierde geheim ook wel de geheimzinnigheid rond het derde geheim. Volgens sommigen is er sprake van een samenzwering. Het Vaticaan zou het geheim verzwijgen om mensen niet te verontrusten, maar welk geheim zou zo verontrustend zijn dat het (nog) niet geopenbaard mag worden?

Drie theorieën over de geheimen van Fatima

Zo zijn er drie theorieën ontstaan rond het derde en/of vierde geheim van Fatima.

  1. Het betreft de aanwezigheid van buitenaardse wezens
  2. Het beschrijft het einde van de wereld (armageddon)
  3. Het beschrijft het einde van de katholieke kerk

Hieronder zal ik deze drie theorieën aan de orde stellen. Maar voordat ik daaraan begin is het goed om dieper in te gaan op het derde geheim.

Wat is het derde geheim en waarom zou het niet compleet zijn?

Het derde geheim stelt een visioen voor van de paus die een berg beklimt en wordt doodgeschoten door pijlen en kogels:

Het derde deel van het geheim, zoals dat geopenbaard is op de Cova da Iria, Fatima, op 13 juli 1917.

Ik schrijf uit gehoorzaamheid aan U, mijn God, die mij heeft opgedragen door tussenkomst van Z.Exc, de bisschop van Leiria en van Uw en mijn Allerheiligste Moeder. Na de twee delen die ik al heb meegedeeld, zagen wij links van Onze Lieve Vrouw en iets hoger een engel met een vlammend zwaard in zijn linkerhand; zij schoten vonken uit en leken de wereld in brand te zullen steken; maar zij doofden uit toen zij in contact kwamen met de schittering die Onze Lieve Vrouw met haar rechterhand naar hen uitzond.

De engel wees met zijn rechterhand naar de aarde en riep met luide stem: ‘Boete! Boete! Boete!’ en in een geweldig licht, dat God is, zagen wij (ongeveer zoals hoe men mensen ziet in een spiegel wanneer ze er langs lopen) een bisschop in het wit gekleed (we hadden de indruk dat het de H.Vader was).

Verscheidene andere bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen liepen een hobbelige berg op en daar bovenop stond een groot kruis van ruwe boomstammen gemaakt, zo te zien van een ongeschilde kurkeik. De H.Vader liep, voordat hij daar kwam, door een grote stad die half in puin lag en wankelend en trillend op zijn benen, aangedaan door pijn en verdriet liep hij te bidden voor de zielen van de lijken die hij onderweg tegenkwam; toen hij bij de top van de berg was aangekomen en zich aan de voet van het kruis op zijn knieën had geworpen, werd hij door een groep soldaten, die verschillende kogels en pijlen op hem afvuurden, gedood, en precies zo stierven de een na de ander de bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en diverse leken, heren en dames van allerlei standen en rangen.

Onder de twee zijarmen van het kruis stonden twee engelen met elk een kristallen vat in hun hand, waarin zij het bloed van de martelaren opvingen en daarmee besprenkelden zij de zielen die op weg waren naar God.

De verklaring mist

Men vermoedt dat er een verklaring bij het visioen hoort, maar die verklaring is nooit openbaar gemaakt. Toch zijn er getuigenissen van mensen, die meer van het geheim weten. Soms omdat ze iets van Lucia hebben gehoord, maar soms ook via medewerkers die vlak bij de Paus werkten. Zo zou het derde geheim al in 1959 gelezen zijn door Paus Johannes XXIII in bijzijn van zijn secretaris, Pater Mario Luigi Ciappi. Deze heeft het over twee delen. Toen dit feit werd gepubliceerd in een boek van Antonio Socci kwam Kardinaal Bertone op de televisie vertellen dat het twee enveloppen betrof. In een grotere envelop was een kleinere envelop gestopt. Op beide enveloppen stond dat ze niet voor 1960 geopend mochten worden, maar volgens het Vaticaan was die datum min of meer willekeurig door Lucia gekozen. In haar memoires zegt Lucia:

Ik had de datum 1960 erop geschreven, want intuïtief voelde ik aan dat het vóór 1960 niet begrepen zou worden, maar pas daarna. Nu kan het beter worden begrepen. Ik heb opgeschreven wat ik zag. Het is niet aan mij om te interpreteren, maar aan de paus.

Als je hier meer over wilt weten loont het de moeite om de film The Vatican Deception te huren via Vimeo

Kardinaal Bertone zou een aantal jaren later aan de kant gezet worden door Paus Franciscus: 

Trouw, 15 oktober 2013 

Paus zet omstreden kardinaal Bertone aan de kant

In het Vaticaan wordt schoon schip gemaakt. Paus Franciscus zette dinsdag kardinaal Tarcisio Bertone, de nummer 2 van het Vaticaan, aan de kant. Die werd verantwoordelijk gehouden voor veel fouten en problemen tijdens het pontificaat van Franciscus’ voorganger Benedictus XVI.

Bertone werd vooral de diefstal van persoonlijke papieren door de butler van Benedictus aangewreven. Ook de rehabilitatie van een Holocaust ontkennende bisschop en de verkrampte reactie van het Vaticaan op het misbruikschandaal in 2010 werden op het conto van Bertone geschreven.

Uitwerking van de theorieën

Theorie 1: Het geheim van Fatima betreft de aanwezigheid van buitenaardse wezens

José Barbosa Machado raakte gefascineerd door de foto’s op de officiële website van het heiligdom van Fatima door de foto’s van het wonder op 13 oktober 1917. In 2008 kreeg hij toegang tot de archieven om de foto’s te bestuderen. De negatieven (op glas) waren in redelijk goede conditie. Hij toont met de foto’s aan dat de objecten in de lucht niet verward moeten worden met de zon. Ook citeert hij ooggetuigen, waaronder het verhaal van José Maria de Almeida Garrett, dat hierboven in de krant werd weergegeven.

Uit de foto’s zou blijken dat de toeschouwers niet naar de zon keken maar naar een ander object dat licht lijkt te geven.

De donkere vlek linksboven is waarschijnlijk een fout op de glasplaat. Daaruit lijkt echter een licht in een kromme boog naar beneden te stralen (zie pijl). Iedereen op de foto staart in die richting. Gezien de grote lichtvlek verwacht Machado de versluierde zon meer naar rechts, dus in het midden van de foto.

Theorie 2: Het beschrijft het einde van de wereld

Als rode draad door de visioenen loopt de expansiedrift van het communistische Rusland. Het gevaar kon alleen worden bestreden als de Paus en alle bisschoppen ter wereld gelijktijdig Rusland zouden opdragen aan het Onbevlekte Hart van Onze Lieve Vrouw. Uit angst voor het communisme is dit nooit gebeurd. De achtereenvolgende pausen waren bang dat de vervolging van de christenen in Rusland alleen maar zou toenemen als er een openbare zegening zou plaatsvinden. Deze theorie is uitgewerkt in de film Vatican Deception van de regisseur Paul Stark. In de hoofdrol pater Grüner, die de toewijding van Rusland wil realiseren omdat hij ervan overtuigd is dat dit nodig is om het einde van de wereld af te wenden. De video is te huren via Vimeo en is NIET ondertitelt. 

Dat we door de ongehoorzaamheid of onhandigheid van het Vaticaan afstevenen op armegeddon of een verschrikkelijke oorlog, die het einde van de wereld betekent, is het verschrikkelijke vierde geheim van Fatima. 

Theorie 3: Het beschrijft het einde van de katholieke kerk

De belangrijkste gebeurtenis rond 1960 was de organisatie van het Tweede Vaticaanse concilie. De Ierse priester Malachi Martin was rond die tijd in het Vaticaan en had van ingewijden gehoord dat het derde geheim van Fatima betrekking had op de katholieke kerk zelf. De kerk zou uitgehold worden vanaf de top. Toen tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie bleek dat de kerk oude morele wetten wilde vervangen door een sociale kijk op de wereld was het voor hem duidelijk dat dit het einde van de kerk was. 

Omdat Paus Johannes de XXIII niet veel ophad met visioenen van de hel, geloofde Martin dat de keuze om het derde geheim niet openbaar te maken hiermee samenhing. Volgens hem werd de kerk ondergraven door de modernisten die vanaf de jaren vijftig toegang hadden tot de seminarie. Deze modernisten namen de macht over in het Vaticaan en dit zou Onze Lieve Vrouw zo verdrietig maken, dat zij het einde van de katholieke kerk voorspelde. Als de kerk niet op zijn schreden terugkeert, wordt er een rampzalig einde voorspeld.

Waarom werd het derde geheim in 2000 geopenbaard?

Het idee was om de spanning rond het derde geheim te verkleinen. In 1981 had er een aanslag op de Paus Johannes Paulus II plaatsgevonden, toevallig op de 13e mei, de dag van de eerste verschijning van Maria in 1917 in Fatima. De paus geloofde dat deze aanslag (juist op deze datum) te maken had met het visioen van Lucia.

Het was ook dankzij deze paus dat het communisme aan macht inboette. Paus Johannes Paulus II (geboren als Karol Józef Wojtyła) had een Poolse achtergrond en bezocht Polen drie keer (1979, 1983 en 1989). Daarmee gaf hij de katholieke bevolking de moed om in opstand te komen tegen hun communistische heersers. Zijn favoriete woord was solidariteit, dit woord werd de naam van de eerste gekozen politieke partij sinds de tweede wereldoorlog onder leiding van Lech Walesa. 

Na Polen kwamen ook andere satellietlanden in opstand en het verzet eindigde in 1989 met de val van de Berlijnse muur (die in 1961 werd gebouwd, een jaar nadat de brief met het derde geheim geopend had moeten worden).

Als je hier meer over wilt weten is onderstaande film interessant. 

Onder zijn pontificaat vond op 25 maart 1984 de zegening (toewijding) van Rusland plaats, waarmee de wens van Onze Lieve Vrouw in vervulling is gegaan. Zuster Lucia heeft in 1989 verklaard dat de plechtige en universele toewijding die op 25 maart 1984 plaats vond, overeen kwam met wat Onze Lieve Vrouw wilde:

Ja, zoals Onze Lieve Vrouw het heeft gevraagd, is gebeurd, op de dag van 25 maart 1984. Daarom heeft geen enkele discussie of later verzoek enige grond..

In het jaar 2000 leken de profetieën uitgekomen te zijn en de daarmee samenhangende opdrachten vervuld. Of dat werkelijk waar is, zal nog moeten blijken.

Met recht kun je Paus Johannes Paulus II de Fatima-Paus noemen. De aanslag op zijn leven, de rol die hij had om de macht van het communisme te breken, zijn pelgrimstochten naar Fatima (waar hij de kogel waarmee de aanslag plaatsvond in de kroon van Maria liet plaatsen) en de openbaring van het derde geheim, vonden allemaal plaats tijdens zijn pontificaat, waaraan in 2005 op 2 april na ruim 26 jaar een einde kwam.

Paus Johannes Paulus II werd in 2013 door Paus Franciscus heilig verklaard.

Credits foto’s

Header: Pixabay

Even voorstellen

Profielfoto Christine

Mijn naam is Christine en ik ben gek op mysteries en vreemde verhalen! 

Ik bezoek graag bijzondere plekken en probeer er zoveel mogelijk over te lezen. Wat ik ontdek, deel ik op deze website. Graag nodig ik je uit om lid te worden van ons forum. Daar bespreken we wat ons bezighoudt over het mysterieuze en onverklaarbare.

RecenteBerichten

Inhoudsopgave